Âm Nhạc

  Đọc Kinh   

  Đọc Sách  

  Đọc Truyện 

  Giới Luật

  Niệm Chú

  Niệm Phật 

  Pháp Thoại

  Tân Cổ

  Thi Ngâm

  Tiếng Từ Bi

  Tịnh Độ

  Tụng Kinh

  Phim Truyện

 

 

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi

Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi

Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột

Điệu lư tu hành cũng thế thôi.

 

***

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

 

Ghi chú: Trang này hiện đang cập nhật code html5 để có thể nghe trực tiếp từ Ipad, iphone và Android. 

 

 

Trở về mục lục


Google

 

www.phapam.tangthuphathoc.net websites khác